ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1.KONU

1.1 İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, SATICI'nın, ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun - Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. İş bu Ön Bilgilendirme Formu’nu kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu hizmet talebini onayladığı takdirde hizmet bedelini ve vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2. SATICI’NIN BİLGİLERİ

 

 

Unvanı: Üçdal Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adres: Firuzköy Bulvarı No:108 Avcılar/İstanbul

 

Telefon: 0212 428 32 20

 

Fax:

 

E-Posta: [email protected]

 

Mersis Numarası: 0904006356000014

 

3. ALICI’NIN BİLGİLERİ

ALICI:

Adı,Soyadı/Unvanı:

 

Adres:

 

Telefon:

 

E-Posta:

 

4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLERİN BİLGİLERİ

4.1 Malın/Ürün/Ürünlerin/Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır. 

4.2. Müşteri tarafından satın alınan mal ya da hizmetin adedi, fiyatı ve ödeme (tahsilat) bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir: İlan edilen fiyatlar veya vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir.  Süreli olarak belirtilen fiyatlar ise sürenin sonuna kadar geçerlidir.

4.3. Tereddüte mahal vermemek bakımından; ALICI’nın satış bedelini, bankalardan (finansman kuruluşları dahil) sahip olduğu kredi kartı, taksit kart vb. ile ödediği hallerde, bu kartların sağladığı tüm imkanlar doğrudan kartı veren kuruluşça sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkanlarıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI bedelini defaten veya pey der pey tahsil ettiği satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değildir, peşin satıştır. SATICI’nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları ilgili mevzuat çerçevesinde mevcut ve saklıdır.

4.4 Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti, diğer her türlü̈ vergi, resim harç gibi ek ücretler ALICI tarafından ödenecektir.

5. ÖDEME VE FATURA BİLGİLERİ

5.1 Sözleşme konusu hizmetlerin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

ÜRÜN:

FİYAT:

ADET:

             TOPLAM:

       
   

ÖDEME ŞEKLİ:

Kart Tipi:

 

Kart Numarası:

 

Tutar:

 

 

FATURA BİLGİLERİ:

Adı, Soyadı/Unvanı:

 

Adres:

 

Telefon:

 

E-Posta/Kullanıcı Adı:

 

6. CAYMA HAKKI

6.1. ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdigi adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren kanunen 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren baslar. ALICI cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde SATICI’ya yöneltmiş olması gerekmektedir. ALICI, mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen her hangi bir tekli\ kabul etmeden önce ayrıntıları yönetmelikte belirlenen hususlarda ve siparişi onayladığı takdirde ödeme yükümlülüğü altına gireceği konusunda açık ve anlaşılır şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafından bilgilendirilir ve ALICI bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözlesmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir.

6.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde “www.brix.com.tr” internet sitesindeki siparişlerim sayfasında yer alan bölümden iade kodu oluşturması ve iade kodunun geçerlilik süresi olan 7 günlük süresi içerisinde ürünü kargo şirketine teslim etmesi gerekmektedir. ALICI iade kodu oluştururken ürünü göndermek istediği kargo şirketini SATICI tarafından sağlanan seçenekler üzerinden seçme hakkına sahiptir. Ayrıca ALICI dilerse 14 (on dört) günlük süre içerisinde SATICI 'ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile SATICI’nın yukarıda belirtilen adresine yazılı bildirimde bulunularak da cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için ürünün 8. madde başlığı altında düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

  1. Kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
  2. İade formu,
  3. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

6.3. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür. Cayma hakkının kullanılmasından itibaren ALICI’nın da bahse konu ürünü 10 günlük süre içerisinde malı iade etmesi gerekmektedir.

6.4. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

6.5. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

6.6. ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile ALICI’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

6.7. ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

7. ŞİKÂYETLERİNİZ VE YETKİLİ MAHKEME

7.1. İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen sözleşmeye ilişkin her türlü bildirim ve şikâyetleriniz için en aşağıda yer alan telefon numarası veya e-mail adresinden SATICI’ya ulaşabilirsiniz.

7.2. İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikâyet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır.

7.3 01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan talepler için ilçe tüketici hakem heyetlerine,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki talepler için il tüketici hakem heyetlerine,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirasının altında bulunan talepler için il tüketici hakem heyetlerine,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki talepler için il tüketici hakem heyetlerine,

d) 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası üzerindeki talepler için tüketici mahkemelerine başvurabilirsiniz.

8. GENEL HÜKÜMLER

8.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.2. ALICI; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adresi, talep ettiği hizmete ilişkin temel özellikleri, hizmetin vergiler dâhil fiyatını ve ödeme bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
8.3. ALICI, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m.8 kapsamında cayma hakkına sahip olduğunu, buna ilişkin bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.4. ALICI, işbu Ön Bilgilendirme formunun Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ve beyan eder.

SATICI               : Üçdal Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Adres                  : Firuzköy Bulvarı No:108 Avcılar/İstanbul

Tel                       : 0212 428 32 20

E-mail                 : [email protected]

Mersis No           : 0904006356000014

ALICI                 :

TARİH               :

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Gizlilik ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.